Regulamin konkursu

Regulamin konkursu „Jakim jesteś pacjentem?”

1. Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorem  konkursu  „Jakim jesteś pacjentem?” (zwanego dalej „Konkursem”) na stronie internetowej http:/gardimax.com.pl jest TACTICA Pharmaceuticals Sp. z.o.o z siedzibą w Gliwicach, ul. Bankowa 4, 44-100 Gliwice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowym w Gliwicach, X  Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000274728, Kapitał Zakładowy: 50 000 PLN, NIP: 631-251-63-72, REGON: 240594048 (dalej „Organizator”).

1.2.  Organizator jest jednocześnie operatorem technicznym Konkursu.

1.3.  Fundatorem  nagród  w  Konkursie  jest  Organizator.  Fundator  jest  przyrzekającym nagrodę w myśl art. 919 i następne Kodeksu cywilnego.

1.4.  Konkurs  odbywać  się  będzie  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  niniejszym regulaminie, zwanym dalej „Regulaminem”.

1.5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora, spółki  TACTICA Pharmaceuticals  Sp.  z  o.o.  oraz  członkowie  ich  najbliższych  rodzin,  tj.: wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

1.6.  Regulamin  określa  zasady  udziału  w  Konkursie  i  zawiera  warunki  uczestnictwa, które  uczestnik  (zwany  dalej  „Uczestnikiem”)  akceptuje  w  chwili  przystąpienia  do Konkursu.

1.7.  Regulamin  Konkursu  jest  dostępny  w  siedzibie  Organizatora  i  na stronie internetowej http:/gardimax.com.pl.

1.8.  Czas trwania Konkursu nie jest określony.

2. Nagrody

2.1.  Nagrodą w Konkursie jest gadżet reklamowy w postaci koszulki MEGAMOCNY Gardimax o wartości 25 zł.

2.2.  Uczestnik ma możliwość wygrania tylko jednej nagrody.

2.3.  W  przypadku  zaistnienia  sytuacji  spornych,  w  szczególności  uzasadnionych wątpliwości  co  do  rozdziału  nagród  w  Konkursie,  wszelkie  sprawy  będą  rozpatrywane przez Organizatora indywidualnie.

2.4.  Zwycięzcom  Konkursu  nie  przysługuje  roszczenie  o  wypłatę  wartości  nagrody  w gotówce lub zamiany utraconego uprawnienia na inne uprawnienie.

2.5.  Zwycięzcy  Konkursu  nie  mają  możliwości  zamiany  nagrody  na  inną  nagrodę  przez Organizatora.

3. Warunki uczestnictwa

3.1.  Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna mająca ukończone 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w myśl art. 221 Kodeksu cywilnego, oraz posiadająca miejsce stałego zamieszkania w Polsce.

3.2.  Warunkiem  przystąpienia  do  Konkursu  jest  wejście w zakładkę „Konkurs: Jakim jesteś pacjentem?” na stronie internetowej http:/gardimax.com.pl i kliknięcie w przycisk „Rozpocznij quiz”.

3.3.  Warunkiem  uczestnictwa  w  Konkursie  jest  podanie  adresu e-mail  Uczestnika. Dane osobowe podane przez  Uczestnika (adres  e-mail, a po skontaktowaniu się Organizatora z Uczestnikiem dane do wysyłki nagrody, tj. imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny) będą  przetwarzane  przez  Organizatora  wyłącznie  w  celach  związanych  z  organizacją  i prowadzeniem Konkursu, wyłonieniem zwycięzców oraz wręczeniem nagród.

3.4.  Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator Konkursu.

3.5.  Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 19 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie w związku z Konkursem, na potrzeby przeprowadzenia Konkursu oraz powiadomienia o przyznaniu nagrody i wydania nagrody, po czym zostaną niezwłocznie, w całości i bezpowrotnie usunięte.

3.6.  Uczestnikom  przysługuje  prawo  dostępu  do  danych,  ich  poprawiania  oraz  żądania usunięcia.  Podanie  danych  jest  dobrowolne,  ale  niezbędne  do  uzyskania  nagród  oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.

3.7.  Uczestnictwo  w  Konkursie  polega  na  spełnieniu  oznaczonych  w  niniejszym Regulaminie zadań, z zastrzeżeniem, iż w ramach ich realizacji Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów prawa, niniejszego Regulaminu oraz powszechnie przyjętych zwyczajowych zasad fair play.

4.Przebieg Quizu i zadania Uczestnika

4.1.  Uczestnik odpowiada na pytania Quizu , zwanego dalej „Zadaniem Konkursowym”.

4.2.  Quiz  nie  jest  grą  hazardową  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.).

4.3.  Zadanie Konkursowe podzielone jest na dwa etapy.

4.3.1.  Pierwszy etap Zadania Konkursowego polega na rozwiązaniu quizu.

4.3.2.  Aby  walczyć  o  wybraną  przez  siebie  nagrodę  Uczestnik  ma  za  zadanie pozostawić swój e-mail w formularzu kontaktowym.

4.4.  Nagrodę otrzyma pierwsze 50 osób, które skontaktują się z Organizatorem przez formularz kontaktowy, zostawiając swój adres e-mail.

4.5. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wynikach drogą e-mailową.

5. Odbiór nagród

5.1.  Wysyłka nagród do zwycięzców zostanie zrealizowana po otrzymaniu od Uczestnika Konkursu pełnych danych do wysyłki (imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny).

5.2.  Wysyłka  nagród  nastąpi  w  terminie  wskazanym  przez  Organizatora,  jednak  nie później niż 30 dni od otrzymania danych do wysyłki od Uczestnika.

5.3.  Za wysyłkę nagród odpowiedzialny jest Organizator.

5.4.  Wydającym nagrody jest Organizator.

6. Podatek dochodowy od osób fizycznych

6.1.  Organizator  jako  płatnik  ponosi  odpowiedzialność  za  zobowiązania  podatkowe  z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, które powstały ze względu na organizację Konkursu i przyznanie nagród w Konkursie.

6.2.  Nagrody  zostaną  wydane  Zwycięzcom  Konkursu  zgodnie  z  przepisami  ustawy  o podatku dochodowym od osób fizycznych.

6.3.  Laureat  nagrody  wyraża  zgodę  na  potrącenie  podatku  dochodowego  z  kwoty pieniężnej stanowiącej cześć nagrody wskazanej w pkt. 2.1. niniejszego Regulaminu.

7. Reklamacje

7.1.  Wszelkie  reklamacje  w  związku  z  Konkursem  należy  zgłaszać  na  piśmie  z  dopiskiem „Konkurs Gardimax.pl” do Organizatora na adres: ul. Zegadłowicza 3/2, 31-104 Kraków w czasie trwania  Konkursu  oraz  po  jego  zakończeniu,  jednakże  nie później  niż  14  dni  od daty uzupełnienia formularza kontaktowego. O  zachowaniu  terminu  do  wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje zgłaszane po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

7.2.  Reklamacje  powinny  zawierać  imię,  nazwisko  i  dokładny  adres  korespondencyjny Uczestnika,  jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

7.3.  Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Organizatora.

7.4.  Organizator rozstrzyga reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.

7.5.  Decyzje  Organizatora  w  przedmiocie  reklamacji  podejmowane  będą w formie pisemnej.

7.6.  Uczestnik  składający  reklamację  zostanie  powiadomiony  o  decyzji  Organizatora  za  pomocą  listu  poleconego  nadanego  na  adres  podany  w  reklamacji,  w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.

7.7.  Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie, w tym z opłatą za dostęp do Internetu, są ponoszone przez Uczestników.

7.8.  Zapytania dotyczące zasad konkursu można przesyłać na adres: office@tactica.pl

8. Postanowienia końcowe

8.1.  Uczestnik  zobowiązuje  się  do  przestrzegania  zasad  określonych  w  Regulaminie  i potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

8.2.  Niespełnienie wyżej wymienionych warunków lub odmowa ich spełnienia skutkuje wykluczeniem danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem ewentualnych roszczeń do odbioru nagrody i jakichkolwiek innych roszczeń związanych z Konkursem i przeprowadzeniem w stosunku do Organizatora, jak również uprawnia Organizatora do przyznania lub wydania Nagrody.

8.3.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  weryfikacji,  czy  Uczestnicy  spełniają  warunki określone  w  niniejszym  Regulaminie,  a  także  warunki  określone  w  przepisach  prawa związanych z realizacją nagród.  Uczestnik akceptuje Regulamin poprzez przystąpienie do Konkursu.

8.4.  W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.